Sekcja psychoterapii / Section of psychotherapy

SEKCJA PSYCHOTERAPII

jest członkiem stowarzyszonym w

INTERNATIONAL FEDERATION FOR PSYCHOTHERAPY

Zarząd Sekcji Psychoterapii PTPK [Board of Psychotherapy Section]:

Jerzy Olas – Przewodniczący / Chairman
Jonathan Britmann – Wiceprzewodniczący / Vice Chairman
Joanna Chotycka – Sekretarz / Secretary Skarbnik / Treasurer

KOMISJA REWIZYJNA [Audit Committee]:

Mariola Nawrocka – Przewodniczący / Chairman
Jarosław Ziółkowski

Beata Borkowska

KOMISJA CERTYFIKACYJNA [COMMISSION OF CERTIFICATION]:

Jonathan Britmann – Przewodniczący / Chairman
Jerzy Olas -Wiceprzewodniczący / Vice Chairman
Beata Borkowska-Jerzak – Sekretarz / Secretary

SEKCJA PSYCHOTERAPII

Kontakt: psychoterapia@psych.edu.pl

Lista certyfikowanych Psychoterapeutów PTPK [List of certified Psychotherapists]:

Borkowska-Jerzak Beata, Pruszków, nr 5
Britmann Jonathan, Milanówek, nr 2
Chotycka Joanna, Warszawa, nr 14
Ćwik-Włodarska Olga, Warszawa, nr 4
Jakubczyk Antoni, Warszawa, nr 3
Korzętkowska Karolina Warszawa, nr 8
Mikołajewski Rafał , Warszawa, nr 10
Nagalska Magdalena, Warszawa, nr 7
Olczak Iwona, Warszawa, nr 6
Olas Jerzy, Turek, nr 13
Smolik Bratysława Warszawa, nr 9

Siemienko Anna Białystok, nr 15
Wrzesień Katarzyna, Kraków, nr 11
Srebrny Krzysztof, Sulejówek, nr 12

Lista certyfikowanych Superwizorów w zakresie psychoterapii PTPK [List of certified Supervisors]:

Borkowska-Jerzak Beata, Pruszków
Britmann Jonathan, Milanówek

Jakubczyk Antoni, Warszawa

Olas Jerzy, Turek

Srebrny Krzysztof, Sulejówek

Wrzesień Katarzyna, Kraków

Lista afiliowanych ośrodków  w zakresie psychoterapii PTPK [List of affiliated psychotherapy societies]:

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
Wybrzeże Ludwika Pasteura 17A/7,  50-367 Wrocław

Dokumenty prosimy kierować:

Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej
Sekcja Psychoterapii

ul. Żydowska 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
z dopiskiem: Komisja Certyfikacyjna
Więcej informacji na temat certyfikatów i procedur tel. 606 821 694

OPŁATY
Za procedurę certfikacyjną (rata I) 400zł
Za przyznanie certyfikatu (rata II) 350zł
Opłaty ustalane są corocznie. Wpłaty należy wnosić na konto Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej
Alior Bank
S.A 33 2490 0005 0000 4500 4645 4733
Tytułem wpłaty: imię i nazwisko, certyfikat psychoterapeuty/superwizora, rata I/II

Regulamin nadawania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPK

I Warunki jakie musi spełniać osoba starająca się o uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTPK

O Certyfikat Psychoterapeuty PTPK mogą się ubiegać osoby które:

 • Są członkami zwyczajnymi, wspierającymi, nadzwyczajnymi lub honorowymi Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej.
 • Posiadają wykształcenie wyższe, lub są mgr psychologii, lub lekarzami medycyny.
 • W przypadku psychologów – są specjalistami psychologii klinicznej . Psychologowie, którzy nie zakończyli jeszcze specjalizacji, powinni przedstawić zaświadczenie o ukończeniu III roku programu specjalizacyjnego.***
 • W przypadku lekarzy – są specjalistami w dziedzinie psychiatrii. Lekarze, którzy nie zakończyli jeszcze specjalizacji, powinni przedstawić zaświadczenie o ukończeniu III roku programu specjalizacyjnego.
 • W przypadku innego wykształcenia niż psychologiczne, czy lekarskie- są zobowiązani zdać egzamin z wiedzy podstawowej psychologicznej (klinicznej) i medycznej (zakres egzaminu określa odrębny regulamin).
 • Ukończyły 4-letni kurs psychoterapii, w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychoanalitycznej, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, humanistycznej lub systemowej.
 • Odbyły 400 godzin stażu w uznanym przez PTPK ośrodku psychoterapeutycznym.
 • Odbyły minimum 250 godzin psychoterapii treningowej, indywidualnej lub grupowej, spójnej z wyznaczonym podejściem terapeutycznym – w relacji z tą samą osobą, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej (albo inne uznane towarzystwo przez PTPK zrzeszające profesjonalnych psychoterapeutów).
 • Uzyskały rekomendację superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej (lub superwizora innego uznanego towarzystwa przez PTPK). Opinia superwizora dotycząca dopuszczenia do egzaminu osoby ubiegającej się o certyfikat musi zawierać informacje o przygotowaniu kandydata do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.
 • 5-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy psychoterapeutycznej (minimum 150 godzin praktyki psychoterapeutycznej prowadzonej pod superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej lub superwizora innego uznanego towarzystwa przez PTPK ).

*** W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zastąpienie wymogu specjalizacyjnego praktyką kliniczną. Decyzje w tej sprawie podejmuje ZARZĄD PTPK.

WAŻNE:

W projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.03.2018 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w punkcie 5 rozporządzenia utrzymano:

 1. osoba prowadząca psychoterapię – osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753),

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1 200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

c) posiada zaświadczenie, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”;

II. Dokumenty i materiały, jakie należy złożyć w związku z ubieganiem się o Certyfikat Psychoterapeuty PTPK

Dokumenty:

 • Podanie do Zarządu PTPK o dopuszczenie do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty oraz Ankietę zawierającą: dane o wykształceniu, ukończonych kursach, stopniach naukowych, specjalizacjach oraz opis przebiegu pracy zawodowej;
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Kserokopię zaświadczenia o specjalizacji klinicznej lub zaświadczenie od kierownika specjalizacji o ukończeniu trzech lat programu specjalizacyjnego;
 • Rekomendację Superwizora;
 • Kserokopię zaświadczenia o ukończonym kursie;
 • Kserokopie zaświadczeń innych kursów, szkoleń, seminariów i konferencji.
 • Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach superwizyjnych;
 • Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach psychoterapii treningowej;
 • Kserokopię zaświadczenia o odbytych stażach;
 • Zaświadczenie o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i opłaconych składkach członkowskich;
 • Zaświadczenie o przynależności do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej;
 • Opis dwóch przypadków psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej wraz z opisem przebiegu i wyników tego zakończonego procesu psychoterapeutycznego.
 • Potwierdzenie opłaty za procedurę certyfikacyjną

Regulamin nadawania Certyfikatu Superwizora PTPK

I Warunki uzyskania Certyfikatu Superwizora PTPK

O uzyskanie certyfikatu superwizora psychoterapii mogą ubiegać się psychologowie oraz lekarze, którzy:

 • Są członkami zwyczajnymi, wspierającymi, nadzwyczajnymi lub honorowymi Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej.
 • Posiadają Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej (albo innego uznanego towarzystwa przez PTPK zrzeszającego profesjonalnych psychoterapeutów i superwizorów).
 • Mają udokumentowane co najmniej 5 lat własnej pracy superwizyjnej psychoterapeutów (co najmniej 250 godz.)

II. Dokumenty i materiały, jakie należy złożyć w związku z ubieganiem się o Certyfikat Superwizora PTPK

Dokumenty:

 • Podanie do Zarządu PTPK o dopuszczenie do egzaminu na Certyfikat Superwizora oraz Ankietę zawierającą: dane o wykształceniu, ukończonych kursach, stopniach naukowych, specjalizacjach oraz opis przebiegu pracy zawodowej;
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Kserokopię Certyfikatu Psychoterapeuty;
 • Kserokopię zaświadczenia o specjalizacji klinicznej lub zaświadczenie od kierownika specjalizacji o ukończeniu trzech lat programu specjalizacyjnego;
 • Zaświadczenie co najmniej 5 letniej własnej pracy superwizyjnej;
 • Rekomendację swojej pracy superwizyjnej, napisaną przez dwóch Certyfikowanych Superwizorów;
 • Opis własnej pracy indywidualnej lub grupowej superwizyjnej psychoterapeutów – 250 godz.
 • Zaświadczenie o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i opłaconych składkach członkowskich;
 • Zaświadczenie o przynależności do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej;
 • Potwierdzenie opłaty za procedurę certyfikacyjną.

Procedura postępowania certyfikacyjnego

 1. Podanie wraz z dokumentami należy wysłać do Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, który rozpatruje wnioski, a następnie podejmuje decyzje o dopuszczeniu do egzaminu.
 2. Zarząd PTPK kieruje wniosek do Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Kandydaci powiadamiani są listownie, lub listem elektronicznym o terminie egzaminu.
 4. Komisja Egzaminacyjna formułuje na piśmie ocenę stanu przygotowania kandydata a następnie wynik wysyła do Zarządu PTPK
 5. Zarząd PTPK podejmuje uchwałę o nadaniu Certyfikatu. W przypadku negatywnej decyzji, kandydat ma prawo przystąpić do egzaminu ponownie za rok.
 6. O zatwierdzeniu przez Zarząd PTPK uchwały Komisji Egzaminacyjnej o nadanie Certyfikatu, powiadamia Zarząd pisemnie kandydata.
 7. Kandydat uiszcza opłatę za przyznanie certyfikatu.
 8. Terminy składania dokumentów: do końca marca- sesja wiosenna, do końca listopada- sesja jesienna.