Sekcja Psychologii Klinicznej

Zarząd Sekcji Psychologii Klinicznej / Board of Clinical Psychology Section

 • prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk- Przewodnicząca / Chairman
 • dr hab. Małgorzata Lipowska- Wiceprzewodnicząca / Vice Chairman
 • dr Katarzyna Sitnik-Warchulska- Wiceprzewodnicząca / Vice Chairman
 • dr Leonard Szafraniec- Skarbnik / Treasurer
 • mgr Aleksander Waś- Sekretarz / Secretary

Komisja Rewizyjna / Audit Committee

 • dr Aleksandra Kühn-Dymecka -Przewodnicząca / Chairman
 • dr Mirosława Jawor
 • dr Ryszard Kamiński

Komisja Certyfikacyjna / COMMISSION OF CERTIFICATION

 • prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk – Przewodnicząca / Chairman
 • dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
 • dr Jonathan Britmann
 • dr Aleksandra Kühn-Dymecka
 • dr Leonard Szafraniec

Dokumenty prosimy kierować:

Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej
Sekcja Psychologii Klinicznej

email: aleksander.was@gmail.com
z dopiskiem: Sekcja Psychologii Klinicznej
Więcej informacji na temat certyfikatów i procedur Sekretarz Sekcji aleksander.was@gmail.com

OPŁATY
Składka roczna wynosi 50 zł za przynależność do Sekcji.
Opłaty ustalane są corocznie. Wpłaty należy wnosić na konto Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej z dopiskiem Sekcja Psychologii Klinicznej
Alior Bank
S.A 33 2490 0005 0000 4500 4645 4733
Tytułem wpłaty: składka za rok _______

Lista Certyfikowanych Superwizorów Psychologii Klinicznej [List of certified Supervisors in Clinical Psychology]:

 1. Bernadetta Izydorczyk

2. Małgorzata Lipowska

3. Katarzyna Sitnik-Warchulska

4. Leonard Szafraniec

5. Jonathan Britmann

6. Barbara Bętkowska-Korpała

7. Aleksandra Kühn-Dymecka

8. Mirosława Jawor

9. Ryszard Kamiński

10. Jadwiga Migaszewska-Majewicz

11. Izabela Sumińska

12. Małgorzata Basińska

13. Alina Borkowska

14. Anna Starowicz-Filip

15. Joanna Metta-Pieszka

16. Joanna Więcek-Mika

17.

18.

19.

20.

Sekcja Psychologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej 

 1. opracowuje i nadzoruje proces tworzenia merytorycznych  standardów dotyczących kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej
 2. współpracuje, w ramach tworzenia standardów z psychologii klinicznej, ze stowarzyszeniami psychologii klinicznej oraz innymi towarzystwami naukowymi w Polsce i na świecie
 3. promuje  współczesną  naukową wiedzę z psychologii klinicznej, wspierając standardy  diagnostyki i terapii psychologicznej zgodnie z praktyką opartą na naukowych dowodach
 4. udziela rekomendacji w obszarze psychologii klinicznej, w tym nadzoruje i rekomenduje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej
 5. rekomenduje  i nadzoruje szkolenie w zakresie uzyskiwania certyfikatu superwizora psychologii klinicznej.

Sekcja Psychologii Klinicznej wydaje certyfikaty:

Superwizora Psychologii Klinicznej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

CERTYFIKATU SUPERWIZORA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

 1. Postanowienia ogólne

 1. Sekcja Psychologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej przyznaje certyfikat superwizora psychologii klinicznej.
 2. Certyfikat ma służyć profesjonalnemu rozwojowi środowiska psychologów klinicznych oraz być gwarancją wysokiej jakości usług psychologicznych, świadczonych w obszarze klinicznym.
 3. Superwizor powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na mentoring zawodowy w zakresie konceptualizacji, procesu diagnozy psychologicznej, doboru narzędzi do weryfikacji hipotez diagnostycznych oraz wnioskowania, interpretacji i formułowania zaleceń profilaktycznych, pomocowych i terapeutycznych.
 4. Superwizorem psychologii klinicznej może być osoba, która uzyskała rekomendację superwizora psychologii klinicznej, będącego członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej oraz Sekcji Psychologii Klinicznej PTPK z uregulowanymi składkami członkowskimi. Superwizor rekomendujący potwierdza kompetencje zawodowe uprawniające do starania się o certyfikat superwizora psychologii klinicznej i samodzielnego prowadzenia superwizji klinicznej
 5. Ponadto o certyfikat może strać się osoba, która spełnia następujące warunki:

– od co najmniej 5 lat posiada dyplom specjalisty psychologii klinicznej (wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych, po zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej)

-posiada doświadczenie w koordynowaniu kształcenia specjalizacyjnego udokumentowane poprzez:

 • pełnienie roli kierownika specjalizacji w kształceniu specjalizacyjnym z psychologii klinicznej, który wypromował przynajmniej 3 psychologów w obszarze klinicznym (zakończone kształcenie specjalizacyjne), lub
 • pełnienie funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej przez co najmniej 5 lat

– oraz posiada doświadczenie kliniczne udokumentowane przez spełnienie minimum jednego z warunków:

 • posiada co najmniej 10 letnie, udokumentowane doświadczenie kliniczne w ramach zatrudnienia, co najmniej równoważne godzinami wymiarowi ½ etatu w ośrodkach ochrony zdrowia, świadczących usługi w ramach NFZ, lub/i
 • posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu dydaktyki w procesie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej, w ośrodkach posiadających akredytację Ministerstwa Zdrowia
 1. Superwizor nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości, a wykonywana przez niego praca powinna być zgodna z obowiązującymi standardami.

II. Procedura wnioskowania o certyfikat superwizora psychologii klinicznej

 1. Kandydat ubiegający się o przyznanie certyfikatu przedstawia/ przesyła następujące dokumenty:

-wniosek o przyznanie certyfikatu superwizora psychologii klinicznej według załączonego wzoru (wniosek.doc)

-zaświadczenie o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i opłaconych składkach członkowskich;

-zaświadczenie o przynależności do Sekcji Psychologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej;

-kopię lub scan dyplomu ukończenia studiów psychologicznych

-kopię lub scan dyplomu specjalisty psychologa klinicznego (z CEM)

-poświadczenie pełnienia funkcji kierownika specjalizacji w kształceniu specjalizacyjnym z psychologii klinicznej oraz wypromowania przynajmniej 3 psychologów w obszarze klinicznym (zakończone kształcenie specjalizacyjne) (zaświadczenie wydane przez jednostkę akredytacją lub Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Kliniczne), lub poświadczenie pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej, przez co najmniej 5 lat (wydane przez właściwy Urząd Wojewódzki).

-poświadczenie wykonywania zawodu psychologa w praktyce klinicznej przez co najmniej 10 lat, co najmniej równoważne godzinami wymiarowi ½ etatu w ośrodkach ochrony zdrowia, świadczących usługi w ramach NFZ (kopia świadectwa pracy lub/i kopia zaświadczenia od pracodawcy), lub poświadczenie posiadania co najmniej 5 letniego doświadczenia w prowadzeniu dydaktyki w ośrodkach posiadających akredytację Ministerstwa Zdrowia w kształceniu specjalizacyjnym (zaświadczenie z jednostki akredytacyjnej)

– rekomendację superwizora

III. Postępowanie certyfikacyjne

-dowód wniesienia opłaty za procedurę rekomendacyjną.

Procedura rekomendacyjna w roku 2023 wynosi 200 zł + 300 zł

Wpłaty należy wnosić na konto Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej

Alior Bank

S.A 33 2490 0005 0000 4500 4645 4733

Tytułem wpłaty: imię i nazwisko, certyfikat superwizora psychologii klinicznej

 1. Dokumenty należy przesłać na adres Sekcji Psychologii Klinicznej PTPK lub przesłać mailem podpisane epuapem lub podpisem certyfikowanym (zip opatrzony hasłem; hasło podane w osobnym mailu).
 2. Sekretarz Sekcji Psychologii Klinicznej PTPK przedstawia dokumenty Komisji certyfikującej.
 3. Komisja certyfikacyjna opiniuje przedmiotowe wnioski nie rzadziej niż raz na pół roku.
 4. Komisja Egzaminacyjna formułuje na piśmie opinię a następnie wysyła do Zarządu Sekcji Psychologii Klinicznej PTPK.
 5. Zarząd Sekcji Psychologii Klinicznej PTPK podejmuje uchwałę o nadaniu Certyfikatu. W przypadku negatywnej decyzji, kandydat otrzymuje uzasadnienie drogą listowną.
 6. O zatwierdzeniu przez Zarząd Sekcji Psychologii Klinicznej PTPK uchwały Komisji Egzaminacyjnej o nadanie Certyfikatu, powiadamia Zarząd pisemnie kandydata.
 7. Certyfikat jest przesyłany drogą listowną.